TẠP CHÍ KHOA HỌC TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN

31/05/2020 18:01

0 phản đối
1 đồng ý
  • Đồng ý
  • Phản đối
  • ?
  • ?

Trong phiên chất vấn sáng 1/11, đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) gửi câu hỏi với Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình về quy định về từ chức. “Mới đây Trung ương đã ban hành quy định yêu cầu cán bộ cấp cao chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ. “Vậy làm thế nào áp dụng quy định này?”..

Trả lời về vấn đề này, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cho biết, theo tinh thần của Hội nghị Trung ương 8 về trách nhiệm nêu gương, từ chức là vấn đề mới. Đây là hình thức tự nguyện nếu người được bổ nhiệm thấy mình không đủ sức khỏe, uy tín hoặc có vi phạm. Trong Luật Công chức cũng có quy định 5 hình thức kỷ luật công chức, riêng với cán bộ có hình thức bãi nhiệm và miễn nhiệm nhưng pháp luật chưa có quy định rõ về hình thức từ chức.

“Chúng tôi nghĩ rằng sau khi có Nghị quyết Trung ương 8, Quốc hội, Chính phủ sẽ cụ thể hóa ở các văn bản quy phạm pháp luật”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cũng đánh giá đây là vấn đề rộng nên cần nghiên cứu để hoàn thiện, hướng dẫn cụ thể: “Vấn đề từ chức không chỉ ở các cơ quan chính phủ mà cả trong Đảng, trong hệ thống chính trị, mặt trận, đoàn thể, Quốc hội, Chủ tịch nước… Đây là vấn đề khá rộng nên cần hoàn thiện. Chính phủ cũng sẽ nghiên cứu ban hành văn bản như Nghị định hướng dẫn cụ thể”.

“Việc từ chức có hình thức tự nguyện và nếu vi phạm mà không từ chức thì qua bỏ phiếu tín nhiệm không đạt sẽ bị bãi nhiệm. Trách nhiệm pháp lý đối với các vi phạm nếu có của cán bộ vi phạm vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bị xử lý hành chính, kỷ luật đảng theo đúng quy định của pháp luật”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Trả lời