TẠP CHÍ KHOA HỌC TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN

07/07/2020 05:50

6 phản đối
6 đồng ý
  • Đồng ý
  • Phản đối
  • ?
  • ?

Đó là thông tin ông Lê Minh Thông, Phó chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết khi trao đổi với báo chí liên quan đến vấn đề bầu Đại biểu Quốc hội.

Theo ông Thông, nếu không bầu đủ 500 đại biểu, việc xem xét bầu cử thêm sẽ do Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết định. Trong khóa XIII, chúng ta bầu đủ 500 ĐBQH, nhưng các nhiệm kỳ trước, cũng có khóa chúng ta không bầu đủ số lượng trên.

Việc bầu cử thêm phụ thuộc vào hai yếu tố: Một là, căn cứ vào đề xuất của địa phương nơi bầu thiếu, xuất phát từ lợi ích và quyền đại diện của cử tri cũng như tình hình thực tế tại địa phương. Hai là, Hội đồng Bầu cử Quốc gia cân nhắc các yếu tố để căn cứ vào đề nghị của địa phương quyết định cho bầu cử thêm hay không.

Trả lời