0 phản đối
2 đồng ý
  • Đồng ý
  • Phản đối
  • ?
  • ?

Trả lời