TẠP CHÍ KHOA HỌC TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN

07/07/2020 05:40

Bộ Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) vừa ban hành Kế hoạch Triển khai Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ về thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn.

Triển khai chỉ đạo của Chính phủ về việc giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn theo Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03/02/2019 của Chính phủ; ngày 08/4/2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 849/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết.
 

 

Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý chất thải rắn, đặc biệt là đối với chất thải rắn sinh hoạt, góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018, Kế hoạch đặt trọng tâm vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, rà soát, trình ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý nhà nước về chất thải rắn theo hướng Bộ Tài nguyên và Môi trường là đầu mối, thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn trên phạm vi cả nước.

Các nhiệm vụ bao gồm: tổ chức tổng hợp, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác quản lý chất thải rắn; phân tích hiện trạng và đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm thực hiện phương án thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn; tổ chức các cuộc họp, hội thảo và lấy ý kiến Bộ Tư pháp và các Bộ ngành liên quan về nội dung báo cáo rà soát và các đề xuất sửa đổi, bổ sung; xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định có liên quan đến chất thải rắn theo hướng Bộ Tài nguyên và Môi trường là đầu mối, thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn.

Mai Anh/MTX

Trả lời