TẠP CHÍ KHOA HỌC TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN

14/09/2021 16:45

Bảo Việt là một tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam. Sự kiện mới nhất có ý nghĩa quan trọng là vào ngày 18/8/2018 Bảo Việt đã tăng vốn điều lệ từ 2.300 tỷ VND lên 2.600 tỷ VND, khẳng định vị trí nhà bảo hiểm số 1 Việt Nam.

Bảo Việt có nguồn gốc là DNNN Việt Nam , được thành lập cách đây 54 năm .Trong quá trình Việt Nam xây dựng nền kinh tế thị trường Bảo Việt đã từng bước thị trường hóa về chủ sở hữu thông qua việc cổ phần hóa.Hiện nay, Bảo Việt là doanh nghiệp cỏ phần, nhà nước giữ cổ phần chi phối.Bảo Việt đang có qui mô tổ chức lớn nhất trong thị trường bảo hiểm Việt Nam với 3000 nhân viên, gần 80 công ty thành viên, gần 700 phòng bảo hiểm khu vực và gần 30.000 đại lý trải đều trên cả nước.Thông tin mới nhất là 6 tháng đầu năm 2018, Bảo Việt đoạt tổng doanh thu  4.500 tỷ đồng và đang giữ thị phần lớn nhất trong ngành bảo hiểm .Các nghiệp vụ bảo hiểm mà Bảo Việt đang đứng đầu thị trường là: bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm tài sản.

Có thể đánh giá Tập đoàn Bảo Việt là đơn vị kinh tế có bước phát triển bền vững và đã vượt qua dược nhiều khó khăn. Đặc biệt, trong các cuộc khủng hoảng kinh tế khu vực và toàn cầu Bảo Việt vẫn tăng vốn và có lợi nhuận.Đạt được những thành tích quan trọng ấy là do Bảo Việt có chiến lược phát triển kinh tế vững chắc  và phù hợp với quy luật của thị trường.

Trong lúc thị trường Việt Nam có đến 18 công ty Bảo hiểm cạnh tranh , trong đó nhiều công ty bảo hiểm có vốn đầu tư của công ty mẹ ở nước ngoài rất lớn,bảo Việt xác định hướng đi được trên các nguyên lý tạo lập sự phát triển bền vững: quản lý rủi ro chặt chẽ, tạo lập lòng tin thị trường xây dựng tập đoàn thành một tập thể đáng tin cậy với thị trường.

Một trong những động thái tạo lập lòng tin thị trường là Bảo Việt chú trọng đến việc tạo lập một cách trung thực và công khai các báo cáo phát triển bền vững.Từ năm 2012,Bảo Việt đã chú ý đến việc lập báo cáo phát triển bền vững.

Bảo Việt là một trong những doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sơm với tổ chức GRI (Thụy Sỹ) để tiếp cận bộ tiêu chí về lập báo cáo phát triển bền vững theo các thông lệ quốc tế.Báo cáo phát triển bền vững theo các tiêu chí của GRI đã giúp cho những nhà đầu tư, các khách hàng quan tâm đến Bảo Việt có đủ các thông tin cần thiết để tìm hiểu và đánh giá về tập đoàn này .

Báo cáo phát triển bền vững của Bảo Việt được dựa vào ba trục chính là kinh tế tài chính, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội. Nếu những năm Việt Nam mới tiếp cận để xây dựng nền kinh tế thị trường, Bảo Việt chỉ chú ý xem xét các thông tin về hoạt động tài chính và các giá trị hiệu quả của n , thì theo hướng dẫn của GRI ,trong 5 năm trở lại đây, từ khi bắt đầu xây dựng báo cáo phát triển bền vững đến nay,Tập đoàn Bảo Việt đã chú ý đến hai yếu tố khác là ý thức bảo vệ môi trường của Tập đoàn và trách nhiệm xã hội của Tập đoàn.

Nếu tài chính là hoạt động quan trọng thì trong đó ba vẫn đề thuộc lĩnh vực này được Bảo Việt đặc biệt chú ý: một là thế mạnh về vốn, về có yếu tố nhà nước để hướng đến bảo hiểm có giá trị lớn như các dự án bất động sản, các công trình xây dựng có giá trị lớn, các phương tiện vận tải biển, các giàn khoan dầu khí… Hai là , Bảo Việt là một tập đoàn có thâm niên hoạt động, có hệ thống công ty trực thuộc và chân rết khắp các địa phương trong cả nước, Bảo Việt phân cấp việc tiếp xúc khách hàng và mở rộng nhiều nghiệp vụ bảo hiểm xuống đến tận vùng sâu vùng xa như bảo hiểm phương tiện vận tải, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba…Ba là, Bảo Việt đặc biệt chú ý đến phát triển các dự án dầu tư mà chính mình làm chủ đầu tư và các dự án liên doanh nhằm tạo lợi nhuận. Nếu nhiều chủ đầu tư khác mất vốn trong bối cảnh thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán có nhiều biến động thì Bảo Việt đã bảo toàn được vốn và vẫn có lợi nhuận . Đạt được kết quả đó, Bảo Việt đã thực hiện nghiệp vụ quản lý rủi ro theo nhiều tầng nấc.

Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp , Tập đoàn Bảo Việt đã chọn Bắc Kạn là nơi phối hợp với chính quyền địa phương phát triển các dự án dân sinh như nhà ở cho người nghèo, nước sạch cho đồng bào dân tộc thiểu số và trường học cho trẻ em nơi khó khăn.Ngoài Bắc Cạn là trọng điểm , các công ty thành viên và chi nhánh Bảo Việt trong khắp cả nước đều có sự phối hợp với địa phương nơi mình hoạt động để thực hiện các phong trào khuyến học cho trẻ em, , cứu trợ nhân đạo người nghèo.

Tuy là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính ít có biến động tiêu cực đến môi trường nhưng Tập đoàn Bảo Việt và các thành viên luôn chú ý bảo vệ môi trường bằng các hoạt động hữu hiệu : không sử dụng các phương tiện vận tải không đạt tiêu chuẩn về khí thải, trồng cây xanh và chăm bón cây xanh ở  nơi làm việc của mình, xây dựng hệ thống xử lý chất thải trước khi đưa nó vào hệ thống thải công cộng hoặc đưa ra môi trường.

Báo cáo phát triển bền vững của Tập đoàn Bảo Việt được xây dựng một cách khoa học , trung thực để tạo độ tin cậy cao.

Bảo Việt tổ chức biên chế một bộ phận chuyên nghiệp, độc lập với các bộ phận khác chuyên làm báo cáo phát triển bền vững.

Các thành viên tham gia xây dựng báo cáo phát triển bền vững được đọc, hiểu, tập huấn theo chuẩn mực báo cáo phát triển bền vững mà GRI ban hành .Trong đó các tiêu chí về kinh tế , về bảo vệ môi trường, về trách nhiệm xã hội được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu cụ thể.

Các nhân sự chuyên trách thu thập, thẩm tra và đánh giá các thông tin và tài liệu đã thu thập. Việc thẩm tra và đánh giá được thực hiện thông qua  bốn nghiệp vụ :Tính chuyên nghiệp và theo dõi có hệ thống của các nhân sự trong bộ phận thực hiện báo cáo phát triển bền vững; Thông qua các bộ phận nghiệp vụ của Tập đoàn để thẩm định thông tin và tài liệu.Thí dụ các thông tin về tài chính, kinh tế được thẩm định  thông qua kiểm toán nội bộ của tập đoàn; Đối chiếu thông tin , số liệu chéo , trong đó có tham gia của hệ thống quản lý rủi ro nhiều cấp; Kiểm tra bất thường để đối chiếu tài liệu, thông tin và thực tế .

Báo cáo phát triển bền vững của Bảo Việt được xuất bản bằng 4 hình thức ấn phẩm : Báo cáo phát triển bền vững(chi tiết) trên web của tập đoàn Bảo Việt; Bản báo cáo phát triển bền vững(bản tóm tắt) trên web của Tập đoàn: Báo cáo phát triển bền vững trên đĩa mềm; Báo cáo phát triển bền vững in thành sách.

Điều đặc biệt đáng chú ý là việc thực hiện báo cáo phát triển bền vững được thống nhất từ chủ trương đến hành động của tât cả các bộ phận trong Tập đoàn. Tập đoàn cử các nhân sự từ Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc điều hành tham gia xây dựng báo cáo phát triển bền vững khi cần thiết. Một Phó Tổng giám đốc được giao trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo bộ phận này. Báo cáo phát triển bền vững được tất cả các thành viên lãnh đạo và các bộ phận chức năng của Tập đoàn sử dụng là tài liệu chính thức khi làm việc với nhà đầu tư và khách hàng.

Nhờ cách tổ chức lập báo cáo bền vững như trên nên bản báo cáo phát triển bền vững của Bảo Việt đáng tin cậy, nó luôn phù hợp với các bản cáo bạch của Bảo Việt công bố tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Các bản Báo cáo phát triển bền vững của Bảo Việt không chỉ tạo lòng tin cho công chúng mà nó là tài liệu làm căn cứ cho các nhà lãnh đạo của Bảo Việt, các bộ phận chuyên môn của Bảo Việt lập chiến lược phát triển và đưa ra các giải pháp xử lý tình huống.

Có một chi tiết rất đáng ghi nhận là ngày mà chúng tôi đến làm việc với Tập đoàn Bảo Việt về việc lập báo cáo phát triển bền vững ,tiếp chúng tôi là một người đàn ông trẻ tuổi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc thay mặt lãnh đạo Tập đoàn ,còn lại tất cả là những người phụ nữ trẻ trung, năng động giữ các vị trí trưởng các bộ phận truyền thông, trưởng bộ phận lập báo cáo phát triển bền vững, trưởng bộ phận kiểm tra nội bộ v..v…Chúng tôi nhận ra , những người phụ nữ trẻ trung năng động này đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì ổn định và phát triển bền vững của Tập đoàn Bảo Việt.Đấy là một câu chuyện lý thú không thể quên khi nói về Tập đoàn Bảo Viêt.

Nhờ uy tín của Bảo Việt ,lòng tin vào sự trung thực của các bản Báo cáo phát triển bền vững của Bảo Việt mà tập đoàn này ngày càng có vị thế,có lòng tin trên thị trường./.

Trả lời