TẠP CHÍ KHOA HỌC TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN

07/05/2021 02:26

GIỚI THIỆU

Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc đã được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc diễn ra từ ngày 25-27/9/2015 tại NewYork.

Chương trình Nghị sự 2030 đã được đưa vào các Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của Quốc hội và Chính phủ Việt Nam.

Ngày 10/5/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra Quyết định 622/QĐ-TTg về việc ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, trong đó phân công rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong thực hiện 17 SDG từ Trung ương đến địa phương, bao gồm Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, các tổ chức xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.

Năm 2018, 17 SDG toàn cầu đã được Việt Nam quốc gia hóa trong Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện CTNS 2030 với 115 mục tiêu cụ thể để phù hợp với điều kiện và ưu tiên phát triển của Việt Nam trên cơ sở kết quả thực hiện thành công các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Kế hoạch hành động nhấn mạnh đến quan hệ đối tác và có sự phân công rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong thực hiện từ trung ương đến địa phương. Quan điểm phát triển bền vững đã được Việt Nam lồng ghép xuyên suốt trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 2016-2020.

Nhằm đánh giá sự tham gia của báo chí trong việc truyền đạt, cổ vũ và thúc đẩy việc thực hiện các SDGs tại Việt Nam theo Chương trương trình nghị sự 2030, Viện Nghiên cứu Truyền thông Phát triển – RED đã thực hiện cuộc khảo sát về sự tham gia của báo chí vào SDGs trên 81 tờ báo và kênh truyền hình, 40 CSOs, 5 Bộ từ tháng 11/2017 đến tháng 11/2018 với kết quả như bản báo cáo dưới đây.

VỚI BÁO CHÍ

1. Các báo, kênh truyền hình được cấp kinh phí thực hiện SDGs

a. Có 22 tờ báo, kênh truyền hình, chiếm 27% số lượng các báo và kênh truyền hình, đang thực hiện 1 trong các SDGs.

Báo cáo báo chí với các mục tiêu phát triển bền vững

22 tờ báo, kênh truyền hình này đều là cơ quan báo chí của các Bộ, ngành, các tổ chức được Chính phủ giao thực hiện các SDG theo Quyết định 622/QĐ-TTg hoặc là cơ quan trực thuộc Chính phủ.

Các SDGs mà 22 báo, kênh truyền hình này thực hiện cũng là các mục tiêu phát triển bền vững mà cơ quan chủ quản của họ – các bộ, ngành hoặc các tổ chức được Chính phủ giao.

Các báo, kênh truyền hình này làm các tin, bài về SDGs theo sự chỉ đạo của cơ quan chủ quản và được cung cấp kinh phí để thực hiện.

Danh sách các báo, kênh truyền hình cùng các mục tiêu được chỉ đạo như sau:

STT

Tên báo/kênh truyền hình

Bộ, ngành

1

Báo Lao động & Xã hội

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì các mục tiêu: 1.1, 1.2, 4.3.b, 4.4, 4.5.b, 5.1, 5.2, 5.4, 5.7.c, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 10.1, 10.3, 10.4.a, 16.2.a;

2

Báo Tài nguyên & Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì các mục tiêu: 3.8.a, 6.1.d, 6.3.b, 6.5, 6.6, 12.2.a, 12.4.b, 12.5.a, 13.1.a, 13.3.a, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, 15.6, 15.8;

3

Báo Sức khoẻ & Đời sống

Bộ Y tế chủ trì các mục tiêu: 2.1.a, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3.a, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8.c, 3.9, 5.6;

4

Báo Công thương

Bộ Công Thương chủ trì các mục tiêu: 2.3.b, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.4, 9.2, 9.3.b, 10.5.b, 12.1, 12.2.b, 12.3.b, 12.4.a, 17.1, 17.2;

5

Báo Nông nghiệp Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì các mục tiêu: 1.4, 2.1.b, 2.3.a, 2.4, 2.5, 6.1.b, 11.5, 11.10, 12.3.a, 13.3.c, 14.2, 14.4, 14.5, 14.6, 15.2, 15.3, 15.4, 15.7;

6

Báo Giáo dục Thời đại

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì các mục tiêu: 4.1, 4.2, 4.3.a, 4.5.a, 4.6, 4.7,  4.8, 13.3.b;

7

Báo Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì các mục tiêu: 5.7.b, 8.1, 8.2, 8.3, 11.8, 12.7.b, 13.2.a, 17.3, 17.4, 17.5;

8

Thời báo Tài chính

Bộ Tài chính chủ trì các mục tiêu: 6.1.c, 6.3.c, 10.4.b, 12.7.a, 12.9;

9

Báo Giao thông

Bộ Giao thông Vận tải chủ trì các mục tiêu: 3.5.b, 9.1, 11.2, 13.2.b;

10

Báo Xây dựng

Bộ Xây dựng chủ trì các mục tiêu: 6.1.a, 6.2, 6.3.a, 11.1, 11.3, 11.6, 11.7, 11.9, 12.5.b, 13.1.b, 13.2.c;

11

Báo Văn hoá

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì các mục tiêu: 3.3.b, 5.3, 8.9, 11.4;

12

Vietnamnet

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì các mục tiêu: 5.8, 9.5, 12.8;

13

Báo Pháp luật Việt Nam

Bộ Tư pháp chủ trì các mục tiêu: 1.3.a, 5.7.a, 16.3, 16.6, 16.7.a, 16.8, 16.9;

14

Báo Công an Nhân dân

Bộ Công an chủ trì các mục tiêu: 3.5.c, 10.6, 16.1, 16.2.b, 16.4;

15

Báo Khoạ học & Phát triển

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì mục tiêu: 9.4;

16

Báo Thế giới & Việt Nam

Bộ Ngoại giao chủ trì mục tiêu: 10.5.a;

17

Báo Ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì các mục tiêu: 8.10, 9.3.a, 10.5.c;

18

Báo Thanh tra

Thanh tra Chính phủ chủ trì mục tiêu: 16.5.a;

19

Tạp chí Mặt trận

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì các mục tiêu: 1.3.b, 3.8.b, 16.5.c, 16.7.b;

20

Diễn đàn Doanh nghiệp

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì các mục tiêu: 12.6, 16.5.d;

21

Đài truyền hình quốc gia VN- VTV

Chính phủ

22

Đài tiếng nói Việt Nam – VOV

Chính phủ

b. Nhìn chung, 17 SDGs đều được 22 báo, kênh truyền hình trên truyền tải, tuy nhiên, tỉ lệ truyền tải các SDGs là khác nhau. Để truyền tải 17 SDGs, 22 tờ báo tập trung vào 55 chủ đề sau:

STT

Chủ đề

1

An ninh mạng

2

An toàn giao thông

3

Bảo vệ di sản

4

Bảo vệ môi trường

5

Biển đảo

6

Biến đổi khí hậu

7

Bình đẳng giới

8

Các chính sách phát triển bền vững

9

Cách mạng công nghệ 4.0

10

Cải cách giáo dục

11

Cải cách hành chính

12

Cải cách tư pháp

13

Cải cách y tế

14

Chính sách

15

Dân tộc – miền núi

16

Đất đai

17

Địa chỉ xanh

18

Đời sống

19

Giáo dục

20

Giao thông

21

Góc nhìn

22

Góc nhìn Kinh tế

23

Hệ sinh thái

24

Khoáng sản

25

Khuyến nông

26

Kinh tế

27

Môi trường

28

Môi trường xanh

29

Muôn cách làm giàu

30

Năng lực xã hội

31

Năng lượng

32

Ngân hàng

33

Nguyên liệu xanh

34

Nông thôn mới

35

Nước

36

Pháp luật

37

Phát triển giao thông, đường xá

38

Phát triển kinh tế bền vững

39

Quản lý rừng trong cộng đồng dân cư

40

Rác thải

41

Tài chính tiền tệ

42

Tài nguyên

43

Thị trường nông sản

44

Thời sự

45

Thu hồi đất

46

Thực phẩm

47

Tiểu mục Chính sách và cuộc sống trong mục Hải quan

48

Tiểu mục Nhịp độ phát triển trong mục Doanh nghiệp

49

Truyền thông giảm nghèo

50

Truyền thông về chính sách cải cách của Nhà nước

51

Tuyên truyền hiến pháp

52

Văn bản mới

53

Xã hội

54

Y tế

55

Y tế dưới góc nhìn phát triển

Theo đó, mục tiêu Tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững (SDG số 8) và mục tiêu Thành phố và cộng đồng bền vững (SDG số 11) được truyền tải nhiều nhất, chiếm 9%.

Mục tiêu Giảm bất bình đẳng (SDG số 10) được truyền tải với tần suất thấp nhất, 2%.

Báo cáo báo chí với các mục tiêu phát triển bền vững

c. Lượng tin, bài thuộc các nội dung SDG ở 22 báo, kênh truyền hình này là 27 tin bài/ngày, chiếm 2,5%.

Báo cáo báo chí với các mục tiêu phát triển bền vững

2. Ở các tờ báo, kênh truyền hình không được cấp kinh phí thực hiện SDGs

a. Ở 59 tờ báo, kênh truyền hình còn lại – những đơn vị báo chí không được cấp kinh phí và không được cơ quan chủ quản yêu cầu thực hiện tin, bài về SDGs thì vẫn có những bài viết thuộc các SDG.

Các tin, bài thuộc nội dung SDGs ở các báo này tâp trung ở 64 chủ đề chính sau:

STT

Chủ đề

1

Chính sách phát triển du lịch

2

Phát triển giáo dục bền vững

3

Phát triển kinh tế bền vững,

4

Bảo vệ người lao động

5

Biển đảo xanh

6

Củng cố tài chính

7

Ngăn chặn xâm hại trẻ em

8

Phát huy lợi thế của công nghiệp thông minh

9

Bảo hiểm y tế

10

Giữ gìn môi trường xanh

11

Phát triển doanh nghiệp bền vững

12

Bình đẳng giới

13

An toàn học đường,

14

Luật giao thông

15

Cải cách giáo dục

16

Đầu tư thông minh

17

Thu hồi đất

18

An toàn giao thông

19

Phát triển văn hoá

20

Môi trường xanh

21

Nông thôn mới

22

Phát triển nguồn năng lượng xanh

23

Sử dụng nguồn vốn ODA

24

Nền kinh tế phát triển bền vững

25

Tái định cư

26

Đẩy mạnh cải cách

27

Bảo vệ môi trường

28

Vươn tới chuẩn mực nền kinh tế thị trường iện đại và hội nhập

29

Đẩy mạnh hợp tác thương mại

30

Năng lượng xanh

31

Nâng cao hoạt động điều tra – truy tố

32

Ngăn chặn tội phạm

33

Nguồn nguyên liệu

34

Nông sản Việt Nam ra thị trường thế giới

35

Xử lý nợ xấu

36

Đầu tư bền vững

37

Các chính sách của Chính phủ ở lĩnh vực kinh tế liên quan đến phát triển bền vững

38

Chính sách truyền thông gúp nhiều người dược hưởng thụ

39

Chính sách đồng bộ các chính sách tiền tệ

40

Thoát nghèo nhờ chính sách tín dụng

41

Các chính sách pháp luật thúc đẩy bền vững

42

Tư vấn pháp luật cho người dân và tuyên truyền các chính sách thúc đẩy phát triển bền vững

43

Chính sách Giáo dục

44

Cảnh báo liên quan đến sức khoẻ và các vấn đề bất cập về kinh tế

45

Những vấn đề gây bức xúc xã hội liên quan đến trẻ em

46

Chính sách thuế

47

Phát triển doanh nghiệp

48

An sinh xã hội

49

Đổi mới sáng tạo trong khởi nghiệp

50

Nâng cao đời sống nhân dân

51

Bảo hiểm xã hội

52

Vấn đề tài chính xanh

53

Sự ảnh hưởng của khoa học đối với nhân loại

54

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng kinh tế

55

Chính sách và những bất cập trong giáo dục, Y tế

56

Chính sách phát triển kinh tế

57

Hội nhập phát triển

58

Thị trường bất động sản

59

Quyền lợi người tiêu dùng

60

Doanh nhân và hội nhập

61

Môi trường đô thị

62

Bảo tồn đa dạng sinh học,

63

Chủ đề gia đình

64

Phát triển bền vững trong văn hoá, hội nhập

Theo đó, mục tiêu Quan hệ đối tác toàn cầu (SDG 17) được truyền tải nhiều nhất, 15% và mục tiêu Hoà bình, công lý & thể chế vững mạnh (SDG 16) đứng thứ 2, 14%. Mục tiêu được truyền tải nhất là Xoá nghèo (SDG 1), Bình đẳng giới (SDG 5), Hành động bảo vệ khí hậu (SDG 13), Cuộc sống dưới nước (SDG 14), mỗi mục tiêu chỉ có 2%.

Báo cáo báo chí với các mục tiêu phát triển bền vững

b. Có 65 tin, bài thuộc nội dung SDGs, chiếm 4% trong tổng số tin bài/ngày ở 59 báo, kênh truyền hình này.

Báo cáo báo chí với các mục tiêu Phát triển bền vững

 

Trả lời